Πως προετοιμάζουμε το χωράφι για την σπορά αραβοσίτου?

Τό χωράφι στο όποιο θά σπείρουμε καλαμπόκι πρέπει νά είναι καλά ώργωμένο άπό τό φθινόπωρο, γιά νά συγκρατήση όλο τό νερό άπό τις βροχές καί τά χιόνια του χειμώνα. Νωρίς την άνοιξι (Φεβρουάριο μέ Μάρτιο), μόλις τό χωράφι έρθη στον ρώγο του, θά ξαναοργώσουμε, μέ σκοπό νά καταστρέψουμε τά αγριόχορτα καί κυρίως γιά νά διατηρήσουμε τήν υγρασία. Αυτό τό πετυχαίνουμε έάν αμέσως μετά τό όργωμα, την ίδια ημέρα, γίνεται τό σβάρνισμα τό όποιο ακολουθεί ενα ελαφρό ϊσοπέδωμα – πάτημα τοΰ χωραφιού, μέ ίσοπεδωτήρα ή κύλινδρο ή έστω και μέ ένα σίδηρο (μπουντρέλι) ή ακόμα μέ ενα βαρύ ξύλο. Μέ τόν τρόπο αύτό ξηραίνεται τό έπιφανειακό στρώμα τού χωραφιού (σέ ενα πόντο πάχος). Αύτό ένεργεϊ προστατευτικά γιά τό παρακάτω έδαφος πού διατηρεί έτσι την υγρασία του. Ύστερα άπ’ αύτην τήν περιποίησι δέν πρέπει νά πειράξουμε καθόλου τό χωράφι μας μέχρι τή σπορά. Αν όμως αυτή, γιά όποιοδήποτε λόγο, καθυστερήση καί τό χωράφι μας χορταριάση, τότε αναγκαστικά θά κάνουμε ένα πολύ ελαφρό όργωμα ή σβάρνισμα, γιά νά καταστρέψουμε τά άγριόχορτα καί άμέσως πάλι θά ξανακάμουμε τό σιδέρωμα τοϋ χωραφιού.
Με αύτόν τον τρόπο διατηρούμε την ύγρασία στο επιφανειακό στρώμα τού εδάφους, εκεί που θά πέση ό σπόρος καί εξασφαλίζουμε έτσι τό καλό φύτρωμά του.