ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μελών
Του Αγροτικού Συνεταιρισμού
”Ενωση Αγροτών ”Ν.Σερρών
Αρ.Έγκρισης :66/2013 Ειρηνοδικείου Σερρών
Αρ.Έγ.9455 Εποπτικής Αρχής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Σύμφωνα με το Νόμο το Καταστατικό και μετά την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου 121/20-07-2020του Συνεταιρισμού καλούνται τα μέλη
του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Αυγούστου
2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία του Αγροτικού
Συνεταιρισμού,Μανώλη Ανδρόνικου 45-Σέρρες.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της
ημερησίας διάταξης καλούνται τα μέλη σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση
την 24η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ στα
γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού,Μανώλη Ανδρόνικου 45 Σέρρες.
Τα Θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
Θ έ μ α 1ον : Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού και Λογαριασμού
Αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/2018 εώς 31/12/2018 και από
01/01/2019 εώς31/12/2019 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου και καθορισμός του τρόπου
διάθεσης των κερδών.
Θ έ μ α 2ον : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού
Συμβουλίου και Ορκωτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης
για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2018 εώς 31-12-2018 και
από 01/01/2019 εώς 31/12/2019 .
Θ έ μ α 3ον : Εγκριση Οδοιπορικών και Δαπανών παράστασης των μελών Διοίκησης
έτους 2018 και 2019 και καθορισμός των εξόδων κίνησης και
παράστασης για το έτος 2020.
Θ έ μ α 4ον : Διορισμός Ελεγκτών για την χρήση 01-01-2020 εώς 31-12-2020.
Θ έ μ α 5ον : Έγκριση Πενταετούς Προγράμματος δράσης .
Θ έ μ α 6ον : Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Ανάπτυξης του Συνεταιρισμού καθώς
και του προυπολογισμού 01-01-2020 εώς 31-12-2020.
Θ έ μ α 7ον :Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Διοκητικού Συμβουλίου
για σύναψη μακροπρόθεσμων δανείων μέχρι του ποσού των 20.000.000
ευρώ γιά αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων και βραχυπρόθεσμων
δανείων για αγορά αγροτικών προιόντων και μ’εχρι 5.000.000 ευρώ.

Θ έ μ α 8ον:Διάφορες Ανακοινώσεις.

Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Συνεταιρισμού
Μ..Ανδρόνικου 45,1ος όροφος Σέρρες.Τηλέφωνο:2321054099

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΚΑΝΑ ΚΕΡΑΣΩ

Παρακαλείσθε να τηρήσετε κατά την είσοδό σας στην Γενική Συνέλευση όλα
τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία σας λόγω COVID 19.
1.ΜΑΣΚΑ
2.ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.