ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

  • Περίοδος δέσμευσης: 5 έτη
  • Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων των δράσεων του άρθρου 2 της παρούσας μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

2. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

α) Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

β) Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης.

γ) Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.

  • Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

α) Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση δράσεων με μόνιμες φυτείες (δενδρώδεις καλλιέργειες – αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια

πρέπει να είναι δηλωμένα στην πιο πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για την εκάστοτε δράση μόνιμη καλλιέργεια.

β) Να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης στην οποία οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν, όπως αυτές ορίζονται στο τέλος της παρούσας.

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια, τα οποία:

α) εντάσσονται σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020. Εξαίρεση αποτελούν τα αγροτεμάχια, τα οποία έχουν ενταχθεί με την αριθ. πρωτ. 130/5917/18.01.2017 (ΑΔΑ: 7ΑΖΚ4653ΠΓ- ΔΝΦ) προκηρυχθείσα πρόσκληση στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, τα οποία δύναται να συνδυαστούν με την ειδική δέσμευση Β «Αμειψισπορά» της δράσης 10.1.04 της παρούσας καθώς και τα αγροτεμάχια, τα οποία έχουν ενταχθεί με την αριθμ. 6769/26.06.2017 (ΑΔΑ: 65Ο94653ΠΓ-3Φ1) πρόσκληση στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», τα οποία δύναται να συνδυαστούν με την ειδική δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες» της δράσης 10.1.04 της παρούσας. Η στήριξη που προκύπτει από τους ανωτέρω συνδυασμούς δράσεων, σε επίπεδο αγροτεμαχίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600€/Ha/έτος για τις αροτραίες καλλιέργειες και τα 900€/Ha/έτος για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, ανά Μέτρο.

β) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου,

γ) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικώνγαιών,

δ) είναι ενταγμένα στο μέτρο «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών».

ε) είναι ενταγμένα στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης των δράσεων της παρούσας.

  • Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

(κλίμακα 0-100

1. Υπόγεια υδατικά

συστήματα με κακή ποιοτική

(χημική) κατάσταση

1.1 Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha)

σε υπόγεια υδατικά συστήματα

με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση

(0-10=10, 11 =11, …, 99=99, >100=100)

0-100
2. Εκμεταλλεύσεις

που βρίσκονται σε

προστατευόμενη περιοχή

(περιοχές NATURA,

θεσμοθετημένες περιοχές

εθνικών πάρκων)

2.1 Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha)

που βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής

(περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές

εθνικών πάρκων).

(0-10=2, 10,1-20=4, …, >90,1=20)

0-20
  • Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

1. Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:

α) Να εφαρμόζουν τις ειδικές δεσμεύσεις της εκάστοτε δράσης, όπως αυτές αναλύονται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας, στα αγροτεμάχια, με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.

β) Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.

γ) Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.

δ) Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.

ε) Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατ’ έτος μέσω του ΠΣ, τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων και τυχόν άλλα παραστατικά, όπου προβλέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.

στ) Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

ζ) Να τηρούν, καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.

  • Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμα για ένταξη είναι τα αγροτεμάχια, τα οποία:

α. στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα, ενώ επιπλέον για τη δέσμευση Γ πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου και με επιλέξιμη για τη δέσμευση δενδρώδη καλλιέργεια.

β. βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης

γ. για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά» η ελάχιστη πυκνότητα των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων είναι 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα

  • Ειδικές δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι της δράσης υποχρεούνται για πέντε έτη να εφαρμόσουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω

δεσμεύσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Α. Αγρανάπαυση

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% (≥30%) της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δέσμευση.

Ωστόσο το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί έως 50% (≤50%) για ένα ή περισσότερα έτη στη διάρκεια της πενταετίας.

Η δέσμευση της αγρανάπαυσης είναι δυνατόν να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος.

Εάν όμως η ενταγμένη στη δράση έκταση περιλαμβάνει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά.), τότε η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά και η υπό αγρανάπαυση γεωργική έκταση (στο ελάχιστο ποσοστό του 30%) παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης.

Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης (π.χ. όργωμα, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση κ.ά.) συμπεριλαμβανομένου του ενός οργώματος το χρόνο για τις αρόσιμες εκτάσεις, όπως ορίζεται η επιλεξιμότητα των εκτάσεων για τον Πυλώνα I σύμφωνα με την αριθ. 104/7056/22.01.2015 (ΦΕΚ Β ́147) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά ισχύει.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου η δέσμευση της αγρανάπαυσης πρόκειται να εφαρμοστεί σε ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% (>8%). Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος δεσμεύεται να εγκαταστήσει φυτά εδαφοκάλυψης με τη σπορά σταυρανθών ή/και σιτηρών ή/και χειμερινών ψυχανθών, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν στην πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μετά τη σπορά των φυτών εδαφοκάλυψης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας (π.χ. λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση, συγκομιδή, βόσκηση κ.ά.). Στόχος της εδαφοκάλυψης των εν λόγω επικλινών εδαφών είναι η προστασία αυτών από τη διάβρωση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των μηνών του έτους με μεγάλα ύψη βροχής.

Β. Αμειψισπορά

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% (≥30%) της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δέσμευση. Το ποσοστό δύναται να αυξηθεί μέχρι και στο 90% (≤90%) για ένα ή περισσότερα έτη στη διάρκεια της πενταετίας.

Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται ξηρικές καλλιέργειες, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν στην πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επιλέξιμες για τη δέσμευση είναι οι αροτραίες καλλιέργειες που αποτυπώνονται στον πίνακα 22.3 με τα ύψη ενίσχυσης. Στο πλαίσιο της δέσμευσης Β επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των φυτικών ειδών της ομάδας καλλιέργειας «Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και

κηπευτικά».

Για τη δέσμευση Α

Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Α αποτυπώνονται στον πίνακα 22.2. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αγρανάπαυσης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο.

Για τους δικαιούχους της δέσμευσης με υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, στο ύψος ενίσχυσης του πίνακα 22.2 προστίθεται ενίσχυση ύψους 70€/Ha/έτος και μέχρι του ορίου των 00€/Ha/έτος, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των φυτών εδαφοκάλυψης.

πίνακας 22.2

Ομάδα καλλιέργειας

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) *

Αραβόσιτος

435

Ζαχαρότευτλα

600

Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά

600

Βαμβάκι

600

Το ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως EFA αγρανάπαυση, υπολογίζεται ως ποσοστό της ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα, με τον τρόπο που περιγράφεται στο Παράρτημα Γ, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA.Για τη δέσμευση Β. Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Β αποτυπώνονται στον Πίνακα 22.3. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αμειψισποράς. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, τούψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο

Πίνακας 22.3

Ομάδα καλλιέργειας

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) *

Αραβόσιτος

292

Ζαχαρότευτλα

465

Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά

600

Βαμβάκι

600

Ηλίανθος

317

Το ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δέσμευσης Β που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος EFA και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως ξηρική αμειψισπορά καλλιέργεια ψυχανθών και ως EFA πάλι καλλιέργεια ψυχανθών, υπολογίζεται ως ποσοστό της ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα με τον τρόπο που περιγράφεται στο Παράρτημα Γ, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
Τοπική Κοινότητα Αμφιπόλεως ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Ζευγολατιού ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Μεσολακκιάς ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Καλοκάστρου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Νέων Κερδυλίων ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκώμης ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Στρυμονικού ΝΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Τοπική Κοινότητα Τριάδος ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Ηλιοκώμης

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Χειμάρρου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Κορμίστης

ΌΧΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
Τοπική Κοινότητα Νέας Μπάφρας

ΌΧΙ

Δημοτική Κοινότητα Αλιστράτης

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Συμβολής

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Αγιοχωρίου

ΌΧΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Αγγίστης

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Μανδηλίου

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Κρηνίδος

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Πρώτης

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Σταθμού Αγγίστης

ΌΧΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Ροδολίβους ΝΑΙ Δημοτική Κοινότητα Νέας Ζίχνης ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Δομίρου

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Μικρού Σουλίου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Αγριανής ΝΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ Τοπική Κοινότητα Αναστασίας ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Αχινού ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Γαζώρου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Δάφνης ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Δήμητρας

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Ζερβοχωρίου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Δραβήσκου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Λευκοτόπου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Θολού ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Πατρικίου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Μαυρολόφου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Μεσορράχης

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Χουμνικού ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Μυρκίνου ΝΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Τοπική Κοινότητα Μυρρίνης

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Νέας Πέτρας ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Αμπέλων ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Σφελινού

ΌΧΙ

Τοπική Κοινότητα Βέργης ΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
Τοπική Κοινότητα Δημητρητσίου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς ΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Νικοκλείας ΝΑΙ Δημοτική Κοινότητα Μητρουσίου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Σησαμίας ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Αναγεννήσεως ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλιάς ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Άνω Καμήλας ΝΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Τοπική Κοινότητα Βαμβακιάς ΝΑΙ
Δημοτική Κοινότητα Νιγρίτης ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Μονοκκλησιάς ΝΑΙ
Δημοτική Κοινότητα Τερπνής ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Προβατά ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Ανθής ΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ
Τοπική Κοινότητα Θερμών ΝΑΙ Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων ΝΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΙΛΟΥ Τοπική Κοινότητα Χριστού ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου ΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Ορεινής ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Ευκαρπίας ΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
Τοπική Κοινότητα Ιβήρων ΝΑΙ Δημοτική Κοινότητα Σερρών ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Μαυροθαλάσσης ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Επταμύλων ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Τραγίλου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Οινούσσας (Χιονοχωρίου) ΝΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
Δημοτική Κοινότητα Νέου Σουλίου ΝΑΙ Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως ΝΑΙ
Δημοτική Κοινότητα Χρυσού ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Αγίας Ελένης ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Αγίου Πνεύματος ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Αδελφικού ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Βαμβακούσσης ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Εμμανουήλ Παππά ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Κάτω Καμήλας ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Μετάλλων ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Κουβουκλίων ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Πενταπόλεως ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Τούμπας ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Κωνσταντινάτου ΝΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΩΝΑ Τοπική Κοινότητα Πεπονιάς ΝΑΙ
Δημοτική Κοινότητα Νέου Σκοπού ΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ
Τοπική Κοινότητα Βαλτοτοπίου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Αγκίστρου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Μεσοκώμης ΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Μονόβρυσης ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Σερρών ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Καπνοφύτου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Παραλιμνίου ΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
Τοπική Κοινότητα Πεθελινού ΝΑΙ Δημοτική Κοινότητα Κερκίνης ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Ψυχικού ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Ανατολής ΝΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Τοπική Κοινότητα Άνω Ποροΐων ΝΑΙ
Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείας ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Καστανούσσης ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Βαλτερού ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Κάτω Ποροΐων ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Λιβαδιάς ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Καρπερής ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσης ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Κοιμήσεως ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου (Σιντικής) ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Λιθοτόπου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Πλατανακίων ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Ροδοπόλεως ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Ποντισμένου ΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωράφων ΝΑΙ Δημοτική Κοινότητα Νέου Πετριτσίου ΝΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Βυρωνείας ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Γεφυρουδίου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Γονίμου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Μελενικιτσίου ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Μανδρακίου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Νέας Τυρολόης ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου ΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ
Τοπική Κοινότητα Σκοτούσσης ΝΑΙ Τοπική Κοινότητα Προμαχώνος ΝΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Βαμβακοφύτου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Καμαρωτού ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Στρυμονοχωρίου ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Χαροπού ΝΑΙ
Τοπική Κοινότητα Χορτερού ΝΑΙ