Οδηγίες βήμα – βήμα για σωστή δήλωση ΟΣΔΕ

H Ενιαία Αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων, των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου πελάγους και όσων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού».

Προθεσμία
Καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Αίτησης είναι η 15η Μαΐου 2018. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή μετά τη 15η Μαΐου:

 • της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα,
 • της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2018 στον δικαιούχο, κατά3 % ανά εργάσιμη ημέρα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη, τονίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τροποποιήσεις
Σημειώνεται ότι σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του με την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθμό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώματα ενίσχυσής του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος Βασικής Ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη έκταση. Φέτος, η τελική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης είναι την Πέμπτη 31 Μαΐου.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την 31η Μαΐου και μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουνίου, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

Υποβολή
Η ΕΑΕ 2018 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο τον γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

 • Απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος. Διαδικτυακά μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και όσοι δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο.
 • Μέσω πιστοποιημένου Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων (ΚΥΔ) της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Κατά την υποβολή του εντύπου της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, ο γεωργός που είχε υποβάλει ΕΑΕ 2017, διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της αίτησης σε σχέση με το έτος 2017. Στην περίπτωση που ο γεωργός δεν είχε υποβάλει ΕΑΕ 2017, συμπληρώνει από την αρχή το σύνολο της αίτησης.

Τaxisnet
Για την υποβολή της αίτησης ο παραγωγός πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω taxisnet προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητά του. Στην περίπτωση που επιθυμεί να υποβάλει μόνος του μέσω του online συστήματος την ΕΑΕ 2018, μεταβαίνει στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφεται στο σύστημα και ακολουθεί τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω taxisnet.

Όσοι παραγωγοί είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη (2014-2017) ή έχουν υποβάλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό). Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet.

Στην περίπτωση που ο παραγωγός θέλει να υποβάλει αίτηση μέσω πιστοποιημένου ΚΥΔ, παράγει μοναδικό «κωδικό υποβολής/εξουσιοδότησης», τον οποίο παραδίδει στον φορέα επιλογής του. Εάν ο εν λόγω παραγωγός επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα.

Δικαιολογητικά
Σε περίπτωση που ο γεωργός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της Ενιαίας Αίτησης έτους 2018, υποβάλλει υποχρεωτικά:

 • Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων: Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων, με αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη.
 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου. Aπαιτείται μόνο για όσους γεωργούς αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα ή πληρωμή του Μέτρου 13 – ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (εξισωτική αποζημίωση).

Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων, παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων υποβάλλονται από τον γεωργό εφόσον τροποποιούνται για την καλλιεργητική περίοδο 2017/2018 και το έτος υποβολής αίτησης 2018.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και όπως έχουμε επισημάνει, η αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη είναι υποχρεωτική.

Μέτρα ΠΑΑ
Υπενθυμίζεται ότι για τα αγροτεμάχια που μετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» και είναι ενταγμένα στις σχετικές αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑΑΤ, για την τήρηση των δεσμεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσμευσης.

Για τον λόγο αυτόν, οι ημερομηνίες των ενοικιαστηρίων πρέπει να καλύπτουν το έτος αιτήσεων/δεσμεύσεων. Ομοίως θα πρέπει να καλύπτεται η προαναφερόμενη προϋπόθεση για τα εν δυνάμει προς ένταξη αγροτεμάχια στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πρώτο έτος δεσμεύσεων το 2018.

Εξάλλου, η ΕΑΕ 2018 αποτελεί αίτημα πληρωμής για τα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020:

8.1 Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
10.0.4 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
10.1.3 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.4 (Α, Β, Γ, Δ) Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα
10.1.8 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο)
11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία
11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία
13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.

Όλες οι αλλαγές για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018
Οι παραγωγοί, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, πρέπει, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και όσον αφορά τα παραστατικά που πρέπει να διαθέτουν. Καλό είναι να υποβάλουν την αίτηση νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία, καθώς θα έχουν περισσότερο χρόνο στη διαθεσή τους για διόρθωση ενδεχόμενων λαθών. Με τον τρόπο αυτόν, θα εξασφαλιστεί η έγκαιρη και πλήρης πληρωμή τους.

Πριν από την υποβολή των αιτήσεων, είναι σημαντικό οι παραγωγοί να γνωρίζουν τις αλλαγές κατά τη φετινή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΤΑΚ
Η πρώτη τροποποίηση αφορά τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) σε αγροτεμάχια, η καταχώριση του οποίου είναι υποχρεωτική τόσο σε ιδιόκτητα όσο και σε ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια εκτός κοινοτικών βοσκότοπων.

Ο έλεγχος ορθότητας του ΑΤΑΚ θα γίνεται με άμεση σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος συλλογής αιτήσεων 2018 με το ΚΕΠΥΟ, προκειμένου να ελέγχεται η ορθότητα συμπλήρωσης του ΑΤΑΚ.

Αυτή η διαδικασία επιφέρει και κατάργηση της επισύναψης του Ε9 ως υποχρεωτικού δικαιολογητικού. Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή η ΕΑΕ 2018, εάν δεν έχει δηλωθεί το αγροτεμάχιο στο ΚΕΠΥΟ και δεν έχει λάβει ΑΤΑΚ. Αυτό σημαίνει ότι κανένα δικαιολογητικό που ίσχυε παλαιότερα, όπως το Συμβόλαιο Αγοράς, δεν μπορεί να επισυναφθεί. Με λίγα λόγια, το αγροτεμάχιο θα πρέπει να έχει κατ’ αρχήν ΑΤΑΚ για να δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση του 2018.

Μοναδικότητα ηλεκτρονικής διεύθυνσης
Η δεύτερη τροποποίηση αφορά τη μοναδικότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) του παραγωγού. Ειδικότερα, στη δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2018, δεν θα επιτρέπεται να δηλώνεται το ίδιο e-mail σε περισσότερους του ενός παραγωγού.

Προσωπικά δεδομένα
Στο πλαίσιο των Κανόνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του παραγωγού. Αυτό σημαίνει ότι για να οριστικοποιηθεί και να λάβει πρωτόκολλο η ΕΑΕ2018, ο παραγωγός πρέπει να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ή να μην τη δώσει στο πλαίσιο του GDPR. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να μπορεί να διαθέσει τα στοιχεία των παραγωγών σε άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα στον ΕΛΓΑ, σε τραπεζικά ιδρύματα κ.ά., πρέπει να έχει λάβει τη συγκατάθεση ή τη μη συγκατάθεση του παραγωγού.

Νέα πεδία για τη Δράση 10.1.4
Στις τροποποιήσεις περιλαμβάνεται και η προσθήκη πεδίων και ελέγχων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2018 για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» και τις δεσμεύσεις των παραγωγών. Με την εκκίνηση της ΕΑΕ 2018, οι αιτήσεις θα έρθουν με προσυμπληρωμένο το αίτημα πληρωμής Νιτρικών, αλλά και της δέσμευσης που έχει αιτηθεί ο παραγωγός στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Επιπλέον, για τις ανάγκες της Δράσης 10.1.4 προστίθενται στην ΕΑΕ και άλλα πεδία προς συμπλήρωση, όπως για παράδειγμα η Χλωρά λίπανση.

Ανωτέρα βία (ενώτια)
Σημαντική είναι η τροποποίηση, αναφορικά με τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενώτια) σε σχέση με τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ζώα (ενώτια) που έχουν δηλωθεί ως ανωτέρα βία, διεγράφησαν εντός του έτους ενίσχυσης, αλλά στην περίπτωση που δεν είχαν διαγραφεί θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις ηλικίας. Στο παρελθόν λαμβάνονταν υπόψη τα ζώα (ενώτια) ανωτέρας βίας των τελευταίων δύο ετών, με την προϋπόθεση να πληρούσαν το κριτήριο της ηλικίας, χωρίς όμως να υπάρχει και η δέσμευση να έχουν διαγραφεί εντός του έτους ενίσχυσης.

Τραπεζικές δεσμεύσεις
Για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2017, ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία τραπεζικών δεσμεύσεων, η οποία ζητήθηκε να ενεργοποιηθεί και φέτος.

Πρόκειται για μία διαδικασία που ολοκληρώθηκε σε 6 βήματα.

Συγκεκριμένα:

 • Ο παραγωγός έχει ολοκληρώσει την υποβολή αίτησης 2017 (υπάρχει οριστική δήλωση στο σύστημα).
 • Η τράπεζα δέχεται αίτημα από τον παραγωγό για έκδοση κάρτας αγρότη.
 • Η τράπεζα εκδίδει την κάρτα.
 • Ο υπάλληλος της τράπεζας μέσω εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ εντοπίζει τα στοιχεία της δήλωσης του παραγωγού και εισάγει τη δέσμευση.
 • Αυτομάτως, η αίτηση του παραγωγού αλλάζει ως προς τα τραπεζικά στοιχεία. Ενημερώνεται το ΙΒΑΝ, το οποίο δεν επιτρέπεται να αλλάξει όσο παραμένει η δέσμευση.
 • Όταν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του παραγωγού απέναντι στην τράπεζα, ο υπάλληλος της τράπεζας μέσω εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει αποδέσμευση, με αποτέλεσμα ο παραγωγός να μπορεί να αλλάξει το ΙΒΑΝ της δήλωσής του, εάν και εφόσον το επιθυμεί.