ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027 ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ-ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

1) Ισχύει η Βασικη ενίσχυση (αλλάζει όνομα Καθεστώς Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιώσιμότητα)
2) Δεν ισχύει πλέον το καθεστώς του Μικροκαλλιεργητή.
3) Αλλαζει το ελάχιστο ποσό επιδότησης απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ απο 250 σε 150 ευρώ.
4) Στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων η μείωση κατα 25% αφορά πλέον τον αριθμό και όχι την αξία των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται.
5) Τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν απο το εθνικό απόθεμα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν για μια πενταετία απο την απόκτηση τους.
6) Μέχρι το 2026 όλα τα δικαιώματα της κάθε περιφέρειας θα έχουν την ίδια αξία.
7) Ορίζεται νέα συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη η λεγόμενη Αναδιανεμητική ,
η νέα αυτη στήριξη παρέχεται με τη μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανα επιλέξιμο εκτάριο.Βασική προυπόθεση για να λάβει ένας γεωργός την αναδιανεμιτική ενίσχυση ειναι να λαμβάνει τη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα(τη λεγόμενη βασική ενίσχυση).
8)Η Αναδιανεμιτική αφορά το σύνολο των επιλέξιμων εκτάσεων και όχι μόνο τις εκτάσεις που αναλογούν στα δικαιώματα που κατέχει ο γεωργός.
9) Κατώτατο και ανώτατο όριο επιλέξιμης έκτασης ανα περιφέρεια για να πάρει κάποιος την Αναδιανεμιτική :
ελάχιστη εκταση Μέγιστη έκταση
Αροτραία 20στρ 110στρ
Μόνιμες 10στρ 40στρ
Βοσκότοπος 10στρ 170στρ
10) Στήριξη Νέων Αγροτών 7ευρ ανα στρ/εως 250στρ/εώς και 5 έτη/επιλέξιμοι για την συγκεκριμένη στήριξη είναι και οι γεωργοί νεαρής ηλικίας που έλαβαν την ενίσχυση αυτή κατα την προηγόυμενη προγραμματική περίοδο και μέχρι την λήξη της 5 ετίας.
11) Στήριξη Νέων Αγροτών (νέες απαιτήσεις)-Προυποθεσεις για να θεωρείτε κάποιος νέος γεωργός.
Κατάλληλη εκπαίδευση /δεξιότητες, απόφοιτος Επαγγελματικής σχολής η Λύκειο η
εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης ,και απολυτήριο γυμνασίου.
Εαν δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα τότε πρέπει να υπάρχουν επαγγελματικά προσόντα όπως: Άσκηση επαγγέλματος αγρεργάτη με πλήρη απασχόληση η επι τρία συναπτα έτη με μειωμένο ωράριο.
12) Συνδεδεμένη ενίσχυση στον Αραβόσιτο
Εντάσσεται στις συνδεδεμένες ενισχύσης ο Αραβόσιτος , ελάχιστη ποσότητα σπόρου ανα εκταριο 25κιλ.
Απαιτείται προσκόμιση τιμολογίου αγοράς σπόρου.
Οι επιλέξιμες εκτάσεις πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα να είναι σε καλή κατάσταση απο ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς.
Παράδοση >=9τόνοι ανα εκτάριο
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η προσκόμιση τιμολογιου αγοράς η πώλησης για το μέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκμετάλευσης τους.
13) Συνδεδεμένες ενισχύσεις ζωικής παραγωγής.
Προστίθονται δύο νέες συνδεδεμένες Βόειου κρέατος ,
Συνδεδεμένη ενίσχυση για σφάγιο ηλικίας 11-12 μηνών.
Συνδεδεμένη ενίσχυση για σφάγιο ηλικίας 14-24 μηνών.
14)Πρασίνισμα και Προαιρετικά οικολογικά προγράμματα: Στην νέα ΚΑΠ το’πρασίνισμα’συνδέεται με την ένταξη των αγροτεμαχίων σε διάφορα Οικολογικά Προγράμματα, το σύνολο των προγραμμάτων,τα ποσόστα κτλ δέν έχουν ακόμα γίνει γνωστά.
15)Στις εκτάσεις αροτραίων καλλιεργειών άνω των 100στρ εφαρμόζεται αμειψισπορά της κύριας καλλιέργειας ετησίως, ο γεωργός πρέπει να εξασφαλιζει κάθε χρονο την αλλαγή καλλιέργειας ενός μεριδίου αρόσιμης γής σε όλη την έκταση που καλύπτεται με αροτραίες καλλιέργειες με κάποια διαφορετική.
ΟΜΩΣ για το 2023 λόγω της κλιματικής αλλαγής και του πολέμου στην Ουκρανία η αμειψισπορά δεν θα εφαρμοστεί.