Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων 2016

Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 31η Μαΐου 2016 (καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης χωρίς ποινή). Η διαδικασία ορίζει μεταβίβαση ή μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη ή χωρίς γη. 

Συγκεκριμένα η διαδικασία αφορά μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με μεταβίβαση γης

β) Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση γης

γ) Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης

δ) Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς μίσθωση γης

ε) Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

στ) Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς μίσθωση γης

ζ) Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου βασικής ενίσχυσης (ΑΦΜ, επωνυμία, αλλαγή νομικού καθεστώτος)

Τονίζεται ότι στην περίπτωση μεταβίβασης  χωρίς γη, παρακρατείται το 20% της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπέρ του εθνικού αποθέματος. Η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και σε περίπτωση μεταβίβασης μεταξύ συγγενών α΄ βαθμού.

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων, εκτός της περίπτωσης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, όπου η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον κληρονόμο και καταχωρείται από τον ίδιο τον γεωργό ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του είτε στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποβοήθησης των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ (Φορείς Α΄ ή Β΄ βαθμού) της επιλογής του.

Προϋποθέσεις μεταβίβασης

Ο μεταβιβαστής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης πρέπει να είναι δικαιούχος βασικής ενίσχυσης και να κατέχει νόμιμα τα δικαιώματα που προτίθεται να μεταβιβάσει. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση μεταβίβασης θεωρείται άκυρη και απορρίπτεται. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση των ίδιων δικαιωμάτων από το μεταβιβαστή σε περισσότερους του ενός αποδέκτες.

Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης μεταβιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης, για το οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς.

Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των δικαιωμάτων που δηλώνει ο μεταβιβαστής στην αίτηση του με τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων το έτος, στο οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση. Δεν μεταβιβάζονται δικαιώματα που δεν ενεργοποιήθηκαν ή/και δεν πληρώθηκαν για δύο συνεχόμενα έτη και έχουν επιστρέψει στο Εθνικό Απόθεμα. Τα μεταβιβασθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας (αρόσιμες, δενδρώνες, βοσκότοποι) της ελληνικής επικράτειας για την οποία έχουν χορηγηθεί

Η μεταβίβαση της ιδιότητας του μικροκαλλιεργητή δεν είναι δυνατή, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς, όταν ο κληρονόμος κληρονομεί το σύνολο των δικαιωμάτων του θανόντα μικροκαλλιεργητή και ταυτόχρονα πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης αίτησης μεταβίβασης έχει ενταχθεί το 2015 στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, δεν δύναται να λάβει άμεσες ενισχύσεις άνω των 1.250 €. Εάν με την μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου και της πράσινης ενίσχυσης, που δικαιούται κάθε έτος, οι άμεσες ενισχύσεις υπερβαίνουν το ποσό των 1.250 € είναι απαραίτητη η απένταξή του από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, προκειμένου να λάβει το σύνολο
των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται. Η απένταξή πραγματοποιείται με αίτηση του δικαιούχου.

 

Για οποιαδήποτε απορία , διευκρίνηση κτλ, επικοινωνήστε με το τμήμα μεταβιβάσεων του ΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ τηλ: 2321054099