Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ταυτόχρονα με δηλώσεις ΟΣΔΕ

-Μεταβιβάσεις χωρίς γη με ποινή 20% υπέρ Αποθέματος

Σε όλα τα είδη µεταβίβασης χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος, µε εξαίρεση µόνο τις περιπτώσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς και µεταξύ συγγενών πρώτου βαθµού.

Σημειωτέον πως ο κτηνοτρόφος δύναται να μεταβιβάσει ζωικό κεφάλαιο και να κρατήσει δικαιώματα, ακόμη κι αν ο αγοραστής, είναι εκτός του νομού του. Απαραίτητη προϋπόθεση, τα δικαιώματα να είναι εκτατικά και όχι ειδικά, γιατί τότε χάνονται.

-Όποιος μεταβιβάζει μπορεί ταυτόχρονα να γίνει και αποδέκτης δικαιωμάτων

Ο μεταβιβαστής δικαιωμάτων το 2016, μπορεί ταυτόχρονα να είναι και αποδέκτης δικαιωμάτων χωρίς περιορισμό από άλλο γεωργό, αρκεί οι σχετικές αιτήσεις να γίνουν ως τις 15 Ιουνίου 2016, οπότε και λήγει η προθεσμία.

-Μεταβίβαση δίνει τσεκ σε αποδέκτη ενεργό αγρότη

Tις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2016 θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί ο αποδέκτης μεταβίβασης δικαιωμάτων, ειδάλλως η αίτηση μεταβίβασης δεν μπορεί να παράξει αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να λάβει άμεσες ενισχύσεις το 2016.

-Αποδέκτης ενταγμένος στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών

Σε περίπτωση που ο αποδέκτης αίτησης μεταβίβασης έχει ενταχθεί το 2015 στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, δεν δύναται να λάβει άμεσες ενισχύσεις άνω των 1.250 ευρώ.