Μέτρο 6.3: «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

ο Μέτρο 6.3 παρέχει οικονομική στήριξη αξίας 14.000 € σε αρχηγούς μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Πρόκειται για ένα Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020 που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά. Έχει ως στόχο να στηρίξει τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις  προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες ώστε να καταστούν «ικανές» να υποστηρίξουν τη γεωργική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους.

Πριν από 2 ημέρες δημοσιεύθηκε το πλαίσιο εφαρμογής για το Μέτρο 6.3. Εντός των προσεχών μηνών αναμένεται να δημοσιευθεί και η σχετική πρόσκληση με την οποία θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Μέτρο 6.3 είναι ιδιαίτερα «σφιχτοί» ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά του.

Ακολούθως παρατίθενται με τη μορφή 20 σύντομων δηλώσεων τα  κυριότερα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί ο ενδιαφερόμενος – δυνητικός δικαιούχος για ένταξη στο Μέτρο 6.3 όπως προκύπτουν από το πλαίσιο εφαρμογής του. Σημειώνεται ότι δυνατότητα ένταξης στο Μέτρο έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν θετικά (ΝΑΙ) σε κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις
1. Είμαι μόνιμος κάτοικος Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας
2. Η ηλικία μου είναι από 18 μέχρι 61 ετών
3. Είμαι αρχηγός υφιστάμενης γεωργικής εκμετάλλευσης
4. Υπέβαλλα δήλωση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2018
5. Είμαι εγγεγραμένος στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης
6. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έχω κατά μέσο όρο α) ατομικό αγροτικό εισόδημα μέχρι 3.000 € και β) συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 15.000 €
7. Δεσμεύομαι να αποκτήσω επαρκή επαγγελματική κατάρτιση εντός 3 ετών από την ημερομηνία που θα ενταχθώ (εκτός αν ήδη τη διαθέτω)
8. Δεν λαμβάνω σύνταξη αναπηρίας ή/και επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%
9. Προτίθεμαι να συντάξω επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη της γεωργικής μου εκμετάλλευσης διάρκειας 3-4 ετών
10. Δεν έχω λάβει χρηματοδότηση για να εγκατασταθώ ως νέος γεωργός κατά τις περιόδους α)2000-2006, β) 2007-2013 και γ) 2014-2020
11. Δεν έχω σύζυγο που είναι επαγγελματίας αγρότης ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμένος/-ή στο ΜΑΑΕ
12. Ο/Η σύζυγος μου δεν έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2018
13. Δεν είμαι φοιτητής/-τρια / σπουδαστής/-στρια
14. Η γεωργική μου εκμετάλλευση είναι στην ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας μου
15. Η τυπική απόδοση της γεωργικής μου εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη των 5.000 € και μικρότερη των 8.000 €. Παράδειγμα υπολογισμού τυπικής απόδοσης μπορείτε να βρείτε εδώ
16. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης μου είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα
17. Το σύνολο της γεωργικής μου εκμετάλλευσης είναι δηλωμένο στο ΟΣΔΕ
18. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης μου έχουν μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο της ελάχιστης που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα ενιαίας ενίσχυσης
19. Στην περίπτωση που διαθέτω ζωικό ή/και μελισσοκομικό κεφάλαιο αυτό είναι ιδιόκτητο
20. Δεσμεύομαι για την αύξηση της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης μου τουλάχιστον κατά 15% στο χρόνο ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού μου σχεδίου