ΚΛΕΙΔΩΣΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Κλείδωσαν  οι  τίμες ανα στρέμμα  και καλλιέργεια των συνδεδεμένων

Αναλυτικότερα

Σίτος Σκληρός   7,2ευρ/στρεμμα

Βρώσιμα όσπρια  17,6ευρ/στρεμμα

Πρωτεινούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή 7,7ευρ/στρεμμα

Καρποί με Κέλυφος  10,2ευρ/στρεμμα

Μήλα 43,3ευρ/στρεμμα

Πρωτεινούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή 11,9ευρ/στρεμμα