ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ 2018

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 (ΟΣΔΕ), δηλαδή μέχρι τις 15 Μαΐου, θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στο μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης (Μέτρο 13: «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ.Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 230 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση στα 12,5 ευρώ το στρέμμα στα ορεινά και στα 9,5 ευρώ το στρέμμα στα πεδινά.
Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά στρέμμα ο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 12,5 ευρώ ανά στρέμμα.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης , το οποίο μετά τα 200 στρέμματα μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 200 στρ. χορηγείται το 100% της ενίσχυση.
Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 200 στρ. έως και 250 στρ.: χορηγείται 80% της ενίσχυση.
Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 250 στρ. έως και 300 στρ χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 300 στρεμμάτων δεν χορηγείται ενίσχυση.

Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 300 στρεμμάτων, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 300 στρέμματα.

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.2

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και καθορίζεται στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 200 στρ. μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 200 στρ. χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 200 στρ. έως και 25 στρ. χορηγείται 80% της ενίσχυσης.
Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 250 στρ. έως και 300 στρ. χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 300 στρ. δεν χορηγείται ενίσχυση. Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 300 στρ. θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 300 στρ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ 2321054099