Δικαιολογητικά αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2015

 • Φωτοτυπία των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (Μόνο σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πρώτη φορά ή αλλαγής στοιχείων).
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (Μόνο σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πρώτη φορά ή αλλαγής στοιχείων).
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή φορολογικής δήλωσης (Μόνο σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πρώτη φορά ή αλλαγής στοιχείων).
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφάλισης και ΑΜΚΑ για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.
 • Αντίγραφο του Ε9 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια.
 1. Στην περίπτωση που τα αγροτεμάχια είναι στο Ε 9 του / της συζύγου απαιτείτε έντυπο δωρεάν παραχώρησης ή υπεύθυνη δήλωση ή ενοικιαστήριο με μηδενικό ποσό. Οποιοδήποτε έντυπο και αν προσκομίσει ο παραγωγός θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Συμβόλαιο στην περίπτωση που έχει κάνει πρόσφατη αγοραπωλησία και δεν έχει ακόμη ενημερώσει το Ε9.
 3. Εάν κάποιος έχει πεθάνει και οι κληρονόμοι δεν έχουν κάνει ακόμη αποδοχή κληρονομιάς, τότε ως δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομίζεται το Ε9 του αποβιώσαντα καθώς και το πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών.
 • Θεωρημένα ενοικιαστήρια για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια.

Η αναγραφή των Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητη και πρέπει να δοθεί    ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες ώστε το διάστημα που αφορούν να είναι τουλάχιστον εννέα ( 9 ) μήνες. Σε περίπτωση που οι Α.Φ.Μ είναι λάθος ο παραγωγός δεν πληρώνεται για αυτό το αγροτεμάχιο.

 • Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου ( τιμολόγια και καρτέλες ) για την καλλιέργεια βαμβακιού, σκληρού σίτου.
 • Αντίγραφο του μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης πρόσφατα ενημερωμένο από το κτηνιατρείο.
 • Δελτίο Εμβολιασμού Αιγοπροβάτων .
 • Ελαιοκομικό μητρώο και αν η ελαιοκαλλιέργεια είναι βιολογική πιστοποιητικά έγγραφα.
 • Συμβάσεις για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, και γεώμηλων αμυλοποιίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές ΚΥΑ.
 • Αν ο παραγωγός συμμετέχει σε πρόγραμμα (π.χ. βιολογικής γεωργίας, νέων αγροτών, πρόωρη συνταξιοδότησης) την ένταξη και το πρόγραμμα.
 • Από 1.1.2010 οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειές τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση.

  Για αλλαγές στην περυσινή δήλωση του Μητρώου Αγροτών απαιτούνται φωτοαντίγραφα των αδειών από τα νεοαποκτηθέντα πάγια (γεωργικούς ελκυστήρες, αλωνιστικές μηχανές, αποθήκες, στάβλους, γεωτρήσεις, κτλ.). Για το σωστό εντοπισμό των αγροτεμαχίων ο παραγωγός θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να βοηθήσει(π.χ. τοπογραφικά σημειώματα, αποκόμματα χαρτών, τίτλους  ιδιοκτησίας).