Νέα Πρόσκληση Βιολογικής Γεωργίας 2019.

Δημοσιεύτηκε η νέα Πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας για το 2019. Δείτε εδώ το αρχείο από την ιστοσελίδα της Διαύγειας. Η υποβολή αιτήσεων στήριξης ξεκινά στις 19 Φεβρουαρίου 2019 και διαρκεί έως και τις 21 Μαρτίου 2019.

Επικοινωνήστε μαζί μου για την έγκαιρη και σωστή προετοιμασία και υποβολή της αίτησής σας.

Πρόσκληση Βιολογικής Γεωργίας 2019.

Νέα προκήρυξη Βιολογικής Γεωργίας με δημόσια δαπάνη ύψους 120 εκατ. ευρώ

Η Νέα Πρόσκληση για την Βιολογική Γεωργία καλεί όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε εκ νέου τις δύο δράσεις για την Βιολογική Γεωργία, προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ – και είναι φυσικά πολύ μικρό. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό τη γενναία αύξηση του προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αυξήσουν τα 120 εκατ. ευρώ της Πρόσκλησης εάν υπάρξει μεγάλος αριθμός αιτήσεων – κάτι που είναι σίγουρο. Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο μπορούν να το αυξήσουν – δηλαδή πόσοι τελικά θα ενταχθούν.

Το Πρόγραμμα έχει δύο ξεχωριστές Δράσεις:

Δράση 11.1.1

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία. Προϋπολογισμός 36 εκατ. ευρώ για όλη την χώρα. Αφορά την μετατροπή εκτάσεων που μέχρι και την δημοσίευση της Πρόσκλησης καλλιεργούνται συμβατικά.

Δράση 11.2.1

Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία. Προϋπολογισμός 84 εκατ. ευρώ για όλη την χώρα. Αφορά την συνέχιση της βιοκαλλιέργειας σε αγροτεμάχια που ήδη καλλιεργούνται με αυτό τον τρόπο, δηλαδή για τα αγροτεμάχια υπάρχει ήδη σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.

Το Υπουργείο έχει κατανείμει τα ποσά των Δράσεων ανά Περιφέρεια. Σε περίπτωση που σε κάποια ή κάποιες Περιφέρειες παραμείνει αδιάθετο ποσό (λόγω χαμηλής ζήτησης), αυτό μπορεί να κατανεμηθεί σε κάποια ή κάποιες άλλες Περιφέρειες. Αναλυτικά η κατανομή των ποσών είναι η εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

 

 

ΔΡΑΣΗ11.1.1

 

 

ΔΡΑΣΗ11.2.1

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  

 

5.931.500

 

 

2.523.400

 

 

3.408.100

Αττική 889.400 207.200 682.200
Βόρειο Αιγαίο 7.920.500 1.480.900 6.439.600
Δυτική Ελλάδα 15.437.700 4.382.700 11.055.000
Δυτική Μακεδονία 15.717.600 4.702.900 11.014.700
Ήπειρος 1.321.000 375.700 945.300
Θεσσαλία 14.067.300 4.517.400 9.549.900
Ιόνια Νησιά 1.055.700 215.100 840.600
Κεντρική Μακεδονία 15.642.200 5.246.600 10.395.600
Κρήτη 11.533.600 3.551.700 7.981.900
Νότιο Αιγαίο 394.500 30.100 364.400
Πελοπόννησος 17.713.200 4.636.600 13.076.600
Στερεά Ελλάδα 12.375.800 4.129.700 8.246.100
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

120.000.000

 

36.000.000

 

84.000.000

 

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:

Αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή),

Μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα),

Όσπρια,

Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα.

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

Κριτήρια επιλογής

Μετά τον εκπληκτικό χειρισμό της προηγούμενης προκήρυξης που πέταξε έξω από το Πρόγραμμα όλους τους παλιούς δικαιούχους, αυτή την φορά το Υπουργείο έβαλε κι άλλα κριτήρια επιλογής, εκτός από τις περιοχές NATURA 2000. Τα κριτήρια είναι τα εξής:

Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» (νέοι βιοκαλλιεργητές)

α) Γεωργοί νεαρής ηλικίας
β) Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές
γ) Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
δ) Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
ε) Ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων)

Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» (παλαιοί βιοκαλλιεργητές)

α) Παλαιότητα υποψηφίου βιοκαλλιεργητή
β) Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές
γ) Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
δ) Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
ε) Μέλος Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Ομάδας Παραγωγών
στ) Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης

Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας είναι τα εξής:

Πίνακας Α: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1 – Μετατροπή

Πινακας Α Μετατροπη (1)

Zoom 

 

 

Πίνακας Β: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1 – Διατήρηση

Πινακας Β Διατηρηση (1)

Zoom 

Οι δαπάνες που αφορούν εργαστηριακές αναλύσεις πληρώνονται μόνο αν γίνουν και εφόσον υποβληθούν και τα σχετικά φορολογικά παρασταστικά μέχρι του ποσού των 50 ευρώ ετησίως.

Ο ρόλος του Σύμβουλου – Γεωπόνου.

Όλοι όσοι ενταχθούν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζονται από Σύμβουλο Γεωπόνο. Η σύμβαση μεταξύ δικαούχου & Συμβούλου Γεωπόνου θα πρέπει να κατατεθεί στις Υπηρεσίες του Υπουργείου μέσα σε 3 μήνες από την ένταξη στο Πρόγραμμα. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται μόνο οι δικαιούχοι που είναι και οι ίδιοι Γεωπόνοι.

Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής.

Ακόμη υποχρεούται να ενημερώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για μη τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου, καθώς και για μονομερή διακοπή της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου.

Τέλος, εδώ μπορείτε να δείτε την παλιότερη σελίδα με πληροφορίες για τις προσκλήσεις της Βιολογικής Γεωργίας του 2017, της Βιολογικής Κτηνοτροφίας του 2018 και γενικές πληροφορίες για τη Βιολογική Γεωργία.

Επικοινωνήστε μαζί μου για την έγκαιρη και σωστή προετοιμασία υποβολής της αίτησής σας.