Βεβαίωση Άρδευσης και ΟΣΔΕ

Η Βεβαίωση Άρδευσης αποτελεί ένα νέο «μηχανισμό» για την εφαρμογή της πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού.

Επί σειρά ετών, τα αρδευόμενα αγροτεμάχια αναγράφονταν στη δήλωση ΟΣΔΕ χωρίς όμως να διασταυρώνεται η ορθότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας από τις αρμόδιες αρχές.

Η κατάσταση αυτή αναμένεται να διαφοροποιηθεί στο πλαίσιο της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το έτος 2019.

Ειδικότερα, οι παραγωγοί που διαθέτουν αγροτεμάχια που αρδεύονται από συλλογικό δίκτυο για να τα δηλώσουν ως αρδευόμενα θα πρέπει κατά τη δήλωση να προσκομίζουν Βεβαίωση από τον πάροχο/φορέα άρδευσης (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ ή ΟΤΑ). Η απαίτηση αυτή έχει γνωστοποιηθεί στους παρόχους από το καλοκαίρι του 2018 προκειμένου να ενημερωθούν οι παραγωγοί.

Επιπλέον σημειώνεται ότι σε κάθε συλλογικό αρδευτικό δίκτυο η άρδευση πραγματοποιείται βάσει ενός συγκεκριμένου Κανονισμού (Κανονισμός άρδευσης). Ο Κανονισμός αυτός ορίζει τα δικαιώματα των παραγωγών αλλά και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον πάροχο.

Δεδομένων των παραπάνω δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως αν η Βεβαίωση Άρδευσης θα δίνεται στους παραγωγούς μόνο για να βεβαιωθεί η ύπαρξη των αρδευόμενων αγροτεμαχίων ή/και η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας. Στην τελευταία περίπτωση ενδέχεται για την έκδοση της Βεβαίωσης άρδευσης να απαιτηθεί από τον πάροχο η ρύθμιση τυχόν οφειλών (τέλη άρδευσης).