Άνοιξε το σύστημα των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ

Άνοιξε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 15 Μαρτίου η ηλεκτρονική βάση και οι πύλες για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2017. Προάγγελος του ανοίγματος αποτέλεσε και η έκδοση Εγχειριδίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ενιαίας ενίσχυσης έτους 2017 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, μια μέρα πριν.

Μάλιστα, για την έναρξη της διαδικασίας ενημέρωσε με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός. Δείτε εδώ τη σχετική Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την έναρξη υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2017.doc

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ οι αγρότες μπορούν να εγγραφούν προκειμένου να υποβάλλουν online την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του 2017 και να προχωρήσουν σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Μέχρι 15 Μαΐου οι δηλώσεις, μέχρι 31 Μαιου οι τροποποιήσεις χωρίς ποινή

Μέχρι τις 15 Μαΐου μπορούν οι παραγωγοί να υποβάλλουν τη φετινή ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ενώ τελευταία μέρα για τροποποιήσεις χωρίς ποινές ορίζεται η 31η Μαΐου.

Υπενθυμίζεται στους παραγωγούς ότι η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2017 συνοδεύεται από:

– τη «Δήλωση Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του,

– την «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και  Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»

– όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της  επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη.

Οι συνδεδεμένες

Συνδεδεμένες ενισχύσεις (αρ. 52 κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013)

-Χορηγούνται σε σημαντικούς τομείς με φθίνουσα παραγωγή, φυτικής και ζωικής παραγωγής

-Το ύψος της χρηματοδότησης στους τομείς δεν είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου

-Η μοναδιαία τιμή υπολογίζεται κάθε έτος ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις και τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων, χωρίς υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής

-Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην ΕΑΕ και ελέγχου τήρησης των όρων επιλεξιμότητας

-Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση

Βρείτε εδώ ολόκληρο το ενημερωτικό έγγραφο για το Ολοκληρωμένο σύστημα- Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017.pdf


Μόνο ηλεκτρονικά μέχρι 15 Μαΐου οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων  

Μαζί με τις δηλώσεις μέσα στο Μάρτιο ξεκινά και η διαδικασία των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το 2017, που θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Μαΐου, σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυνατότητα υποβολής τροποποίησης ή ακύρωσης μετά την παραπάνω ημερομηνία υπάρχει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και γίνεται μέχρι τις 9 Ιουνίου 2017.

Οι παραγωγοί ενημερώνονται ότι η υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω e- εφαρμογής, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου με πρωτότυπες αιτήσεις και δικαιολογητικά. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η υποχρέωση τήρησης προσωπικού φακέλου με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά απαιτείται για μια πενταετία τουλάχιστον.

Σε όλα τα είδη μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέματος. Εξαίρεση αποτελούν οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού ή σύζυγοι.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση με τις Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2017.pdf

Οι υποχρεώσεις του παραγωγού για το πρασίνισμα

Όλες τις πληροφορίες για το πρασίνισμα και τις υποχρεώσεις του παραγωγού έναντι των δηλώσεων ΟΣΔΕ δίνει σχετικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αναφέρεται, όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων

-πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη.

-η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75% αυτής της αρόσιμης γης.

-Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια

-πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη.

-η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το 75% αυτής της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες

δεν πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95% αυτής της αρόσιμης γης.

Διατήρηση βοσκοτόπων

– Οι γεωργοί δεν μετατρέπουν, ούτε οργώνουν τους μόνιμους βοσκότοπους που βρίσκονται εντός των περιοχών Natura

-Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώθηκε από τους γεωργούς δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%

Βρείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση για Το πρασίνισμα για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2017.pdf